Đăng Ký Ngay

  Menu
  Close

  Trọng tâm các cấu trúc viết lại câu lớp 9

  4.7/5 - (103 votes)

  Cấu trúc viết lại câu là phần chiếm nhiều điểm trong các bài thi nhưng khiến không ít các học sinh đau đầu. Hãy cùng The Times tìm hiểu các cấu trúc viết lại câu lớp 9 trọng tâm đơn giản, dễ hiểu nhất qua bài viết này.

  Các dạng cấu trúc viết lại câu lớp 9

  Các dạng cấu trúc viết lại câu lớp 9

  Các dạng cấu trúc viết lại câu lớp 9

  Muốn đạt điểm cao, bạn hãy lưu ý các cấu trúc thường gặp dưới đây:

  Viết lại câu chủ động, bị động

  Cấu trúc này bạn sẽ chuyển câu chủ động sang câu bị động hoặc ngược lại. Bạn hãy làm theo các bước sau để viết lại câu dễ dàng:

  • Bước 1: Tìm chủ ngữ, động từ, tân ngữ của câu.
  • Bước 2: Xác định thì (Tense) của động từ được chia trong câu.
  • Bước 3: Viết lại câu bị động theo thì tương ứng bằng cách chuyển động từ thành to be + V3/V-ed và thêm “by” trước tân ngữ mới.
  Viết lại câu chủ động, bị động

  Viết lại câu chủ động, bị động

  Tham khảo: Câu bị động

  Ví dụ: 

  • The chef prepares the meal → The meal is prepared by the chef.
  • She wrote the book → The book was written by her.
  • They are building a new bridge across the river → A new bridge is being built across the river by them.

  Lưu ý:

  • Nếu câu không có tân ngữ thì không thể chuyển sang câu bị động.

  Ví dụ: They arrived late at the party → Không có tân ngữ nên không thể viết lại câu bị động.

  • Có thể bỏ các tân ngữ mơ hồ không chỉ người cụ thể như: by people, by someone, by a woman, by him, by her…

  Ví dụ: She ate the chocolate cake → The chocolate cake was eaten (by her).

  So sánh hơn, so sánh nhất

  Cấu trúc viết lại câu lớp 9 thường viết lại câu so sánh hơn thành so sánh nhất hoặc ngược lại. Công thức câu so sánh hơn và so sánh nhất:

  So sánh hơn và so sánh nhất

  Công thức so sánh hơn và so sánh nhất

  Cấu trúc viết lại câu lớp 9 so sánh hơn thành so sánh nhất:

  • Bước 1: Thêm “the” trước tính từ.
  • Bước 2: Nếu tính từ so sánh hơn có hai âm tiết trở lên, thêm “most” vào trước tính từ.

  Nếu tính từ so sánh hơn có một âm tiết, thêm “-est” vào sau tính từ.

  Ví dụ:

  • Tom is taller than all of his classmates → Tom is the tallest student in his class.
  • My car is faster than his car → My car is the fastest one.

  Câu trực tiếp, gián tiếp

  Cấu trúc viết lại câu lớp 9 từ câu trực tiếp sang gián tiếp, bạn chỉ cần lùi thời của động từ

  Ví dụ: “I don’t like seafood”, she said → She said that she didn’t like seafood.

  • Biến đổi thì động từ:
  Câu trực tiếp sang câu gián tiếp

  Công thức viết câu trực tiếp sang câu gián tiếp

  Câu đảo ngữ

  Muốn đạt điểm cao dạng cấu trúc viết lại câu lớp 9, bạn cần nắm được các loại câu đảo ngữ dưới đây:

  • Câu đảo ngữ trạng từ chỉ tần suất
  Never/Rarely/Seldom/Hardly/Little + Trợ động từ + S + V

  Ví dụ:

   •  Lana rarely spends time on reading books.

  → Rarely does Lana spend time on reading books.

  • Câu đảo ngữ với No hoặc Not any
  No/Not any + N + Trợ động từ + S + V

  Ví dụ: I will not go to the cinema any more until I have earned enough money.

  → No more cinema will I go until I have earned enough money.

  • Cấu trúc Hardly, No sooner
  No sooner… than

  Ví dụ: No sooner had I stepped out of the house than it started raining.

  Hardly… when

  Ví dụ:

  • I had hardly finished my dinner when the phone rang.
  • Hardly had she finished her homework when her friends invited her to go out. → No sooner had she finished her homework than her friends invited her to go out.

  Mệnh đề quan hệ

  Mệnh đề quan hệ rất quan trọng trong cấu trúc viết lại câu lớp 9. Mục đích khi sử dụng mệnh đề quan hệ đó là để rút ngắn câu và tránh lỗi lặp từ.

  Ví dụ:

  • The book is on the shelf. The book is about the history of Vietnam → The book which is on the shelf is about the history of Vietnam.
  • The boy is in my class. The boy is good at math → The boy who is in my class is good at math.

  Khi viết lại câu mệnh đề quan hệ, bạn cần lưu ý:

  • Đại từ quan hệ (Who, Whom, Which, Whose, That) và Trạng từ quan hệ (Where, When, Why)

  Xem thêm: Mệnh đề quan hệ tiếng Anh lớp 9

  Cấu trúc viết lại câu lớp 9 khác

  • Dành bao nhiêu thời gian để làm gì
  S + spend + Khoảng thời gian + V-ing Ví dụ: I spend 2 hours playing the guitar.
  → It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V → It takes me 2 hours to play guitar.
  • Các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân kết quả
  Since/As/Because + S + V Ví dụ: He is hungry because he skipped breakfast this morning.
  → Because of/Due to/As a result of + Noun/ V-ing → Because of skipping breakfast this morning, he is hungry.
  • Các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược
  Although/ Though/ Even though + S + V Ví dụ: Ana still came to visit her grandparents although she was very busy.
  → Despite/ In spite of + Noun/ V-ing → In spite of being busy, Ana still came to visit her grandparents.
  • Câu cảm thán
  S + be + adj Ví dụ: The dog is cute.
  → What + a/an + adj + N! → What a cute dog!
  → How + adj + N + be! → How cute the dog is!
  • Cấu trúc the first time/ the last time
  S + last + V2/Ved + time + ago  Ví dụ: We last got around Hanoi together 3 weeks ago.
  → The last time + S + V2/Ved + was + time + ago → The last time we got around Hanoi together was 3 weeks ago.

  Một số cụm từ tương đương trong các cấu trúc viết lại câu tiếng Anh

  To look at = To have a look at                                       : Nhìn vào

  To think about = To give thought about                         : Nghĩ về

  To be determined to = To have a determination to        : Dự định làm gì

  To know about = To have knowledge of                        : Biết về

  To tend to = To have intention of + V_ing                      : Có ý định làm gì

  To discuss sth = To have a discussion about th            : Thảo luận về

  Can = To be able to = To be possible                            : Có khả năng

  To decide to = To make a decision to                            : Quyết định làm gì

  To understand = To be aware of                                    : Hiểu về

  To call sb = To give sb a call                                          : Gọi cho ai đó

  To try to = To make an effort/attempt to                         : Cố gắng làm gì

  To ask sb to do sth + To have sb do sth                         : Có ai đó làm gì

  To remember = To not forget                                          : Nhớ để làm gì

  To like = To keen on = To be interested in                      : Thích thú với

  Khi sử dụng các cấu trúc viết lại câu tiếng Anh cần lưu ý:

  • Câu được viết lại phải cùng thì với câu gốc
  • Câu được viết lại phải đảm bảo đúng ngữ pháp
  • Câu được viết lại phải có nghĩa không đổi với câu đã cho

  Bài tập vận dụng cấu trúc viết lại câu lớp 9

  Bài tập 1

  1/ We have booked tickets for the concert.

  → Tickets……………………………………………………………………………

  2/ My new laptop is more expensive than my old one.

  → My new laptop……………………………………………………………………

  3/ Hardly had the sun risen when the birds started singing.

  → No sooner………………………………………………………………………..

  4/ She told me: “I’m going on vacation”.

  → She told me that…………………………………………………………………

  5/ The writer is talented. The writer wrote a best-selling novel.

  → The writer………………………………………………………………………..

  6/ She spends 3 hours a day watching television.

  → It takes her………………………………………………………………………

  7/ If Lisa doesn’t rest, she really will be sick.

  Unless………………………………………………………………………………………………..

  8/ They arrived too late to see the first movie.

  They didn’t ………………………………………………………………………………………..

  Bài tập 2

  1/ In spite of his age, John runs 8 miles before breakfast.

  Though ………………………………………………………………………………………………

  2/ He wrote the letter in two hours.

  It took …………………………………………………………………………………………………

  3/ “Why don’t we go out for a walk?”

  Harry suggested ………………………………………………………………………………….

  4/ This is the fastest way to get to the city center.

  There …………………………………………………………………………………………………

  5/ If anyone succeeds in solving the problems, it will probably be Jack.

  Jack is the most ……………………………………………………………………………………

  6/ He said he was not guilty of stealing the car.

  He denied …………………………………………………………………………………………..

  7/ I don’t play tennis as well as you do.

  You ……………………………………………………………………………………………………

  8/  My father hasn’t been to the doctor for three years.

  It’s …………………………………………………………………………………………………….

  Bài tập 3

  1/ Sarah was very sorry that she didn’t see Victor on his trip to London.

  Sarrah greatly regretted………………………………………………………………………….

  2/ It’s thought that the accident was caused by Jennie.

  The accident is ……………………………………………………………………………………

  3/ “Will you be visiting the Great Wall when you go to China?” he asked Mai.

  He asked …………………………………………………………………………………………..

  4/ “I think you should try Texas chicken,” said the waiter.

  The waiter recommended ……………………………………………………………………

  5/ This is the most delicious bubble tea I have ever drank.

  I have ……………………………………………………………………………………………

  6/ Flappy Bird is so easy that everyone can play it.

  It’s such ………………………………………………………………………………………..

  7/ Layla will receive some money to continue her study. Her parents died in a traffic accident

  Layla whose ………………………………………………………………………………….

  8/ They are producing laptops in Japan.

  Laptops are ………………………………………………………………………………….

  Đáp án

  Bài tập 1

  1/ Tickets for the concert have been booked by us.

  2/ My new laptop is the most expensive.

  3/ No sooner had the sun risen than the birds started singing.

  4/ She told me that she was going on vacation.

  5/ The writer who wrote a best-selling novel is talented.

  6/ It takes her 3 hours a day to watch television.

  7/ Unless Lisa rest herself she really will be ill.

  8/ They didn’t arrive early enough to see the first movie.

  Bài tập 2

  1/ Though John is old, he runs 8 miles before breakfast.

  2/ It took him 2 hours to write a letter.

  3/ Harry suggested we should go out for a while.

  4/ There’s no faster way than this to get to the city center.

  5/ Jack is the most likely person to succeed in solving the problems.

  6/  He denied stealing (having stolen) the car.

  7/ You play tennis better than I do.

  8/ It’s been two years since my father went to the doctor.

  Bài tập 3

  1/ Sarrah greatly regretted not seeing Victor on his trip to London.

  2/ The accident is thought to have been caused by Jennie.

  3/ He asked Mai if she would be visiting the Great Wall when she went to China.

  4/The waiter recommended that we should try Texas chicken.

  5/ I have never drank such delicious bubble tea.

  6/ Flappy Bird is such an easy game that everyone can play it.

  7/ Layla whose parents died in a traffic accident will receive some money to continue her study.

  8/ Laptops are being produced in Japan.

  Trên đây là những kiến thức về cấu trúc viết lại câu trong tiến g Anh đơn giản và dễ nhớ, dễ ăn điểm.  Chỉ cần chăm chỉ bạn sẽ đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng. Hãy luyện tập thường xuyên để nắm vững ngữ pháp Tiếng Anh bạn nhé!

  Xem thêm:

  Đăng Ký Ngay